Меню
Твоята количка

Алкален препарат за почистване на доилни системи 6кг

Алкален препарат за почистване на доилни системи 6кг
Нов Най-продаван
Алкален препарат за почистване на доилни системи 6кг
28.80 лв.
Без ДДС: 28.80 лв.
 • Наличност:: В наличност
 • Модел: *
 • Разтваря  тежки протеинови и мазни петна
 • Бактерицидни и фунгицидни свойства
 • Не поврежда оборудванетo, уплътненията и маркучите
 • Подходящ както автоматични дозиращи системи, така и за ръчно миене


Употреба


Алкален продукт с хлор за ежедневно почистване и дезинфекция на доилно оборудване и охладители за мляко.


Начин на употреба


Разредете в питейна вода и използвайте спрямо таблицата: 

Употреба

 Концентрация

Температура

Време

Автоматично

50 – 80 мл

40 - 60°C

15 - 20 мин

Ръчно измиване

50 мл

20°C

20 мин

Концентрация в милилитри на 10л питейна вода


 • След употреба, моля, изплакнете повърхността и използваното оборудване с питейна хладка вода
 • Препоръчва се прецизното дозиране на продукта според концентрациите, посочени в таблицата


МИКРОБИОЛОГИЧЕН СПЕКТЪР


• Бактерициден агент, съгласно: PN-EN 13697:2002 ˃0.2%, контактно време 5 мин., температура 20°C

• Listeria monocytogenes, съгласно: PN-EN 13697:2002 ˃2%, контактно време 10 мин., темп.

• Фунгициден агент, съгласно: PN-EN 13697:2002 ˃0.7%, контактно време 15 мин., температура 20°C


МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


Съдържа: натриев хидроксид 5-15%, фосфонати, силикати <5%, активно вещество: активен хлор, отделян от натриев хипохлорит 7,2-8 g/100 g.H290 : Може да причини корозия на металите.

H314 : Причинява тежки изгаряния на кожата и уврежда очите.

H335 : Може да причини дразнене на дихателните пътища.

H400 : Силно токсичен за водните организми.

EUH031 : Отделя токсични газове при контакт с киселини.

EUH206 : Забележка!Не използвайте заедно с други продукти. Може да отделя вредни газове(хлор).

P102 : Да се ​​пази от деца.

P260 : Не вдишвайте прах, дим, газове и изпарения.

P280 : Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни средства за лице.

P301+P330+P331 : ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата си. НЕ предизвиквайте повръщане.

P303+P361+P353 : ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА(или косата): Незабавно премахнете дрехите си. Изплакнете кожата си на силна струя вода.

P305+P351+P338 : ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването.

P310 : Незабавно се свържете с център по натравянията или доктор.

EUH210 : Информационен лист за безопасност се предлага при поискване.

 

 


 

DANGER ОПАСНО

UN 1719СЪХРАНЕНИЕ


 • Съхранявайте при температура между 5 и 35˚C, далеч от пряка слънчева светлина
 • Тубите трябва да бъдат с оригинални капачки и етикети
 • Пазете тубите с продукта от достъпа на неупълномощени лица

Срок на годност: 12 месеца от датата на производство 

При интерес към  по-големи разфасовки, например варел от 250кг, моля свържете се с екипа на Stopanstvoto