ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ 

НА ОНЛАЙН МАГАЗИН STOPANSTVOTO.BG

  

ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА МЕХАНИЗАЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО-2000“ ООД, ЕИК 130460393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, район Подуяне, ул. Медникарска № 1А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ТЪРГОВЕЦ и/или „ИМЖ-2000“, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/КЛИЕНТИ, на електронния магазин https://stopanstvoto.bg/, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.  

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА/ТЪРГОВЕЦА

Чл. 3. Електронният магазин е платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://stopanstvoto.bg/, чрез който Клиентът има възможност да сключва договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки, включително:

1. Да извърша регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца в платформата на електронния магазин чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключва с Търговеца договори за покупко-продажба и доставка на стоките от разстояние, предлагани от Търговеца в платформата;

4. Да извършва плащания във връзка със сключените договори чрез платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от Търговеца начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки и предложения, предлагани от Търговеца в платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

6. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъде уведомяван за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет;

8. Да упражнява правоти си на отказ от сключения от разстояние договор, когато е приложимо, съгласно Закон за защита на потребителите;

Чл. 4. Търговецът в платформата Електронен магазин организира доставянето на стоките и гарантира правата на Клиента, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентът сключва с Търговеца в платформата Електронен магазин договор за покупко-продажба на стоките, на адрес: https://stopanstvoto.bg/. Договорът за продажба от разстояние между Търговеца и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретна поръчка от страна на Търговеца. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с Търговеца договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в платформата.

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба на стоки в платформата електронен магазин, Търговецът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Клиентът има право да поправя грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора до Търговеца в платформата Електронен магазин на Търговеца.

(3) Клиентът заплаща на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

(4) Търговецът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, съгласно тарифите на използваните куриерски фирми.      

Чл. 6. (1) Клиентът и Търговецът в платформата Електронен магазин се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп или е направил поръчка като “гост” в сайта.     

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Клиентът следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите Общи условия, в случаите, в които електронният магазин изисква регистрация. Клиентът има възможност да извършва поръчки от електронния магазин и като “гост”, без регистрация. 

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Клиента, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговеца в платформата електронен магазин.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и отбелязване в полето "Запознат съм с общите условия" или "Регистрация" преди натискане на бутона “Поръчай”, Клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Това се отнася, както за регистрирани Клиенти, така и за Клиенти на сайта, които правят поръчка без регистрация, а именно като “гост”.

(4) Клиентът потвърждава извършената от Клиента регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Клиента електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Клиентът потвърждава регистрацията и сключването на договор чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Търговеца. След потвърждаването се създава акаунт на Клиента и между него и Търговеца възникват договорни отношения. Когато Клиентът прави поръчка като гост, Търговецът потвърждава извършената от Клиента поръчка на посочената от последния електронна поща и между него и Търговеца възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията, Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни. Клиентът е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай, че за регистрация на Клиента се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.

(7) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Търговеца, Клиентът се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Търговецът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Клиентът не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.     

(8) Договорът между Клиента и Търговеца представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://stopanstvoto.bg/. 

(9) Търговецът доставя стоките на посочения от Клиента адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Клиента данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Клиента, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Клиента и Търговеца, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Клиентът има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Търговецът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Търговеца на посочения от Клиента нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Клиента, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Търговеца на посочения от Клиента нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Клиента за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Клиента Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Търговецът не носи отговорност пред Клиента за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 9. (1) Клиентът има право да разглежда и поръчва обявените стоки и услуги на сайта на Търговеца в платформата електронен магазин.

(2) Клиентът има право да изисква информация за състоянието на своята поръчка.

(3) Клиентът е длъжен да осигури възможност за получаване на стоката и да получи стоката, заявена в платформата на електронния магазин.

(4) Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на сайта на търговеца в платформата електронен магазин.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 10. (1) Търговецът е задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената от него стока и да я предостави в срока, упоменат в платформата електронен магазин.

(2) Търговецът има право да събира и използва информация, отнасяща се до Клиента. Информацията служи на Търговеца за изпълнение на задължението му по чл.5 от настоящите условия.

(3) Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - случайни събития, непреодолима сила, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставяне на услугите извън контрола му.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 11. (1) Клиентът използва интерфейса на страницата на Търговеца в платформата електронен магазин, за да сключва договори за покупко-продажба (да направи поръчка) на предлаганите от Търговеца стоки в платформата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.      
(2) Страна по договора с Търговеца е Клиентът съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Клиента. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Търговеца.
(3) Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(4) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Клиента при Търговеца или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Търговеца. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Клиента чрез интерфейса на Търговеца. 
(5) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Търговецът изрично уведомява Клиента по подходящ начин чрез електронни средства. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.                      
Чл. 12. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
(2) Клиентът може да сключва договора за покупко-продажба с Търговеца и без извършване на регистрация, като използва съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.
Поръчки, направени до 14.00 часа се изпълняват на същия ден. Поръчки, направени след 14.00 часа на текущия ден, в извънработно време на Търговеца, събота и неделя, се изпълняват на следващия работен ден.
Доставката на стоките се изпълнява с куриерски фирми:

ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Клиенти, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП.  

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от куриерската фирма и се предоставя като информация на Клиента в един от следните моменти преди сключване на договора:

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Клиента в сайта на Търговеца.

(5) Информацията, предоставена на Клиента по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговеца преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

(7) Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(8) Клиентът се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 15. (1) Клиентът се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 

(2) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставката на стоките и стоките, преди, по банков път или в момента на доставката им с наложен платеж /плащане при получаване/. 

Чл. 16. (1) Клиентът, ако е физическо лице (“потребител” съгласно Закон за защита на потребителите) има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Търговеца. Срокът за отказ се определя от датата, на която Клиентът или друго трето лице, различно от куриера е получил(о) стоката и е разписал(о) документа за получаване на стоката. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Търговеца. Клиентът може да използва и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) За да упражни правото си на отказ и да върне стоката, Клиентът трябва да уведоми за това Търговеца чрез попълване и изпращане на Формата за отказ на поръчката. Търговецът потвърждава незабавно получаване на формата за отказ, като се счита за уведомен от момента на потвърждаването. За въпроси относно връщане на стока и възстановяване на суми, може да звъните на +359 888 377 557 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

(3) Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: оригиналната опаковка и вида на стоката да не са нарушени. Клиентът трябва да предостави на Търговеца документите за покупката на стоката – оригинална фактура и/или оригинална касова бележка, придружени от документа за получаване на стоката, гаранционна карта (ако има такава) и придружаващият стоката сертификат (ако има такъв). 

(4) Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори, изчерпателно изброени в чл. 57 от Закона за защита на потребителите. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

(5) Когато Търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Търговеца чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Търговеца.

(6) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца. 

(7) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя.   

(8) Потребителят се задължава да съхранява получените от Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(9) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(10) Когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(11) При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на Потребителя в момента на сключването на договора, търговецът е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.   

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Търговеца, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Търговеца чрез сайта на електронния магазин. 

(3) Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. (1) Търговецът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Клиентите, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Клиента в момента на регистрацията.

(3) Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Клиентът се съгласява, че Търговеца има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

(5) Търговецът заявява, че няма достъп до картовите и автентикационни данни на Клиента, такъв достъп има само обслужващата банка.

(6) Клиентът се съгласява, че Търговецът в платформата електронен магазин има право да изпраща по всяко време електронни съобщение към Клиента, включително бюлетин или предложение за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Търговеца в платформата електронен магазин.

(7) Клиентът се съгласява, че Търговецът в платформата на електронен магазин има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин на Търговеца в платформата електронен магазин.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

(2) В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Клиенти, които имат регистрация. 

(2) Търговцът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Клиентът не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента, при регистрацията. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Клиентът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Клиента с Търговеца се прекратяват в следните случаи: 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Търговецът и Клиентът в платформата електронен магазин се задължават взаимно да защитават своите законни права и интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и настоящите общи условия. 

Чл. 25. Търговецът и Клиентът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и други.

Чл. 26. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца в платформата електронен магазин и Клиента, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор. 

Чл. 27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 29. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.