Меню
Твоята количка

Киселинен препарат за почистване на доилни системи 6кг

Киселинен препарат за почистване на доилни системи 6кг
Нов
Киселинен препарат за почистване на доилни системи 6кг
28.80 лв.
Без ДДС: 28.80 лв.
 • Наличност:: В наличност
 • Модел: *
 • Разтваря минерални натрупвания, млечен и котлен камък

 • Не поврежда оборудването, уплътненията и маркучите 
 • Подходящ както за автоматични дозиращи системи, така и за ръчно миене
 • Не образува пяна при миене


Употреба

 

Киселинен препарат за всекидневно почистване и премахване на млечен камък от доилно оборудване и вани за мляко.


НАЧИН НА УПОТРЕБА


Разредете с питейна вода и използвайте спрямо таблицата:

 Употреба

 Концентрация

Температура

Време

Автоматично

50 – 80 мл

40 - 60°C

15 – 20 мин.

Ръчно измиване

50 мл

20°C

20 мин.

*Концентрация в милилитри на 10л питейна вода

 

 • След употреба - изплакнете повърхността и използваното оборудване с питейна хладка вода
 • Препоръчва се прецизното дозиране на продукта според концентрациите, посочени в таблицата

 

  Мерки за безопасност


Съдържа: Азотна киселина 15-30%, сярна киселина 5-15%, нейогенни повърхностни вещества <5%


EUH071 : Разяждащ дихателните пътища.

H314 : Причинява тежки изгаряния на кожата и уврежда очите.

H290 : Може да причини корозия на металите.

H332 : Вреден при вдишване.

P102 : Да се пази от деца.

P260 : Не вдишвайте прах, пари, газове и изпарения.

P280 : Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни средства за лице.

P301+P330+P331 : ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата си. НЕ предизвиквайте повръщане.

P303+P361+P353 : ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА(или косата): Незабавно премахнете дрехите си. Изплакнете кожата си на струя вода.

P305+P351+P338 : ПРИ КОНТАКТ С  ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива.

P310 : Незабавно се свържете с център по натравянията или доктор.

EUH210 : Информационен лист за безопасност се предлага при поискване.

 

  


DANGER ОПАСНО

UN 1760

 


Съхранение

 

 • Съхранявайте при температура между 5 и 35˚C, далеч от пряка слънчева свелина. 
 • Тубите трябва да бъдат с оригинални капачки и етикети. 
 • Пазете тубите с продукта от достъпа на неупълномощени лица.


Срок на годност36 месеца от датата на производство


При интерес към  по-големи разфасовки, например варел от 250кг, моля свържете се с екипа на Stopanstvoto