Меню
Твоята количка

Алкален препарат за почистване на доилни системи 25кг

Алкален препарат за почистване на доилни системи 25кг
Нов
Алкален препарат за почистване на доилни системи 25кг
91.20 лв.
Без ДДС: 91.20 лв.
 • Наличност:: В наличност
 • Модел: *
 • Разтваря  тежки протеинови и мазни петна
 • Бактерицидни и фунгицидни свойства
 • Не поврежда оборудванетo, уплътненията и маркучите
 • Подходящ както автоматични дозиращи системи, така и за ръчно миене


Употреба


Алкален продукт с хлор за ежедневно почистване и дезинфекция на доилно оборудване и охладители за мляко.


Начин на употреба


Разредете в питейна вода и използвайте спрямо таблицата: 

Употреба

 Концентрация

Температура

Време

Автоматично

50 – 80 мл

40 - 60°C

15 - 20 мин

Ръчно измиване

50 мл

20°C

20 мин

Концентрация в милилитри на 10л питейна вода


 • След употреба, моля, изплакнете повърхността и използваното оборудване с питейна хладка вода
 • Препоръчва се прецизното дозиране на продукта според концентрациите, посочени в таблицата


МИКРОБИОЛОГИЧЕН СПЕКТЪР


• Бактерициден агент, съгласно: PN-EN 13697:2002 ˃0.2%, контактно време 5 мин., температура 20°C

• Listeria monocytogenes, съгласно: PN-EN 13697:2002 ˃2%, контактно време 10 мин., темп.

• Фунгициден агент, съгласно: PN-EN 13697:2002 ˃0.7%, контактно време 15 мин., температура 20°C


МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 


Съдържа: натриев хидроксид 5-15%, фосфонати, силикати <5%, активно вещество: активен хлор, отделян от натриев хипохлорит 7,2-8 g/100 g.H290 : Може да причини корозия на металите.

H314 : Причинява тежки изгаряния на кожата и уврежда очите.

H335 : Може да причини дразнене на дихателните пътища.

H400 : Силно токсичен за водните организми.

EUH031 : Отделя токсични газове при контакт с киселини.

EUH206 : Забележка!Не използвайте заедно с други продукти. Може да отделя вредни газове(хлор).

P102 : Да се ​​пази от деца.

P260 : Не вдишвайте прах, дим, газове и изпарения.

P280 : Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни средства за лице.

P301+P330+P331 : ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата си. НЕ предизвиквайте повръщане.

P303+P361+P353 : ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА(или косата): Незабавно премахнете дрехите си. Изплакнете кожата си на силна струя вода.

P305+P351+P338 : ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива. Продължете изплакването.

P310 : Незабавно се свържете с център по натравянията или доктор.

EUH210 : Информационен лист за безопасност се предлага при поискване.

 

 


 

DANGER ОПАСНО

UN 1719СЪХРАНЕНИЕ


 • Съхранявайте при температура между 5 и 35˚C, далеч от пряка слънчева светлина
 • Тубите трябва да бъдат с оригинални капачки и етикети
 • Пазете тубите с продукта от достъпа на неупълномощени лица

Срок на годност: 12 месеца от датата на производство 

При интерес към  по-големи разфасовки, например варел от 250кг, моля свържете се с екипа на Stopanstvoto